INFORMÁCIE A POKYNY

Doklady potrebné na prenájom prívesného vozíka
1. občiansky preukaz osoby, ktorá bude prívesný vozík používať,
2. vodičský preukaz osoby, ktorá bude prívesný vozík používať,
3. technický preukaz vozidla, ktorým bude prívesný vozík ťahaný.
Pred zapožičaním vozíka je potrebné spísať a podpísať zmluvu s prenajímateľom.


Vodičské oprávnenie
Jazdná súprava, na vedenie ktorej postačuje vodičské oprávnenie skupiny B, môže byť zložená z motorového vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť
a) nepresahuje 750 kg a celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 4250 kg,
b) presahuje 750 kg a celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3500 kg alebo
c) presahuje 750 kg a celková hmotnosť jazdnej súpravy presahuje 3500 kg, ale nepresahuje 4250 kg; takáto jazdná súprava môže byť vedená držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B, len ak absolvoval osobitný výcvik v autoškole alebo zložil osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla – musí byť zaznamenané vo vodičskom preukaze na zadnej strane pri skupine vodičského oprávnenia B v kolónke 12 formou harmonizovaného kódu "96"
Do skupiny motorových vozidiel, na ktoré treba vodičské oprávnenie skupiny BE patria jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ak nejde o jazdnú súpravu popísanú v predchádzajúcom odseku.

Alebo zjednodušene:
s vodičským preukazom skupiny B môžete ťahať:
- príves max. 750 kg (jazdná súprava max. 4250 kg = vozidlo max. 3500 kg + príves max. 750kg)
- príves brzdený nad 750 kg (jazdná súprava max. 3500 kg)

s vodičským preukazom B + harmonizovaný kód 96 môžete viesť:
súpravu v rozpätí 3500 - 4250 kg

s vodičským preukazom skupiny BE môžete viesť:
súpravu v rozpätí 4251 - 7000 kg (vozidlo do 3500 kg + príves do 3500 kg)


Spájanie vozidiel do jazdných súprav

Výrobca motorového vozidla s ohľadom na konštrukciu vozidla, výkon motora, brzdný účinok a pod. určuje najväčšiu prípustnú hmotnosť prípojného vozidla (brzdeného a nebrzdeného), ktoré je možné za toto vozidlo zapojiť, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy ako aj druh spájacieho zariadenia a najväčšiu prípustnú hmotnosť v bode spojenia. Dokumentácia s uvedenými údajmi sa predkladá pri schvaľovaní motorového vozidla, tieto údaje sú uvedené aj v osvedčení o evidencii, osvedčení o evidencii časť I a časť II a technickom osvedčení vozidla a taktiež osvedčení o zhode vozidla COC ako aj na výrobnom štítku vozidla.
Výrobca prípojného vozidla s ohľadom na konštrukciu vozidla, konštrukciu spájacieho zariadenia, náprav, brzdového systému a pod. určuje najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla. Táto hmotnosť je uvedená v osvedčení o evidencii, osvedčení o evidencii časť I a časť II a taktiež osvedčení o zhode vozidla COC ako aj na výrobnom štítku vozidla.
Najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla je súčtom prevádzkovej hmotnosti prípojného vozidla v nenaloženom stave a užitočnej hmotnosti nákladu.
Okamžitou hmotnosťou vozidla je hmotnosť vozidla zistená v danom okamihu počas premávky. Je to súčet prevádzkovej hmotnosti a hmotnosti nákladu, osôb a pomocného zariadenia prechodne pripojeného na vozidlo. Okamžitá hmotnosť vozidla nesmie byť väčšia ako je celková hmotnosť vozidla.
Vzhľadom na bezpečnosť premávky za motorové (ťažné) vozidlo môže byť zapojené prípojné vozidlo príslušnej kategórie, ktorého okamžitá hmotnosť (súčet prevádzkovej hmotnosti a hmotnosti nákladu, príp. pomocných zariadení)  neprevyšuje najväčšiu prípustnú hmotnosť prípojného vozidla uvedenú v osvedčení o evidencii motorového (ťažného) vozidla a ktorého okamžitá hmotnosť v bode spojenia neprevyšuje najväčšiu prípustnú hmotnosť v bode spojenia uvedenú v osvedčení o evidencii motorového (ťažného) vozidla. Najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla ako aj najväčšia prípustná hmotnosť v bode spojenia uvedená v osvedčení o evidencii prípojného vozidla môže byť pritom vyššia, ako je uvedené v osvedčení o evidencii motorového (ťažného) vozidla.
Príklad 1: Za motorové vozidlo vybavené spájacím zariadením, ktoré má v osvedčení o evidencii uvedenú najväčšiu prípustnú hmotnosť prípojného vozidla brzdeného 2000 kg, možno zapojiť len také brzdené prípojné vozidlo, ktorého okamžitá hmotnosť nie je väčšia ako 2000 kg. Tzn., že ak je prevádzková hmotnosť prípojného vozidla napr. 500 kg a najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla 2500 kg, na takomto prípojnom vozidle môže byť naložený náklad maximálne 1500 kg.
Príklad 2: Za motorové vozidlo vybavené spájacím zariadením, ktoré má v osvedčení o evidencii uvedenú najväčšiu prípustnú hmotnosť prípojného vozidla nebrzdeného 500 kg, možno zapojiť len také nebrzdené prípojné vozidlo, ktorého okamžitá hmotnosť nie je väčšia ako 500 kg. Tzn., že ak je prevádzková hmotnosť prípojného vozidla napr. 150 kg a najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla 750 kg, na takomto prípojnom vozidle môže byť naložený náklad maximálne 350 kg.Preprava nákladu a zodpovednosť

Preprava nákladu
1.Pri preprave nákladu sa nesmie prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla ani najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravy vozidla,
2.náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby neohrozoval bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, neznečisťoval ani nepoškodzoval cestu ani jej okolie, nespôsoboval nadmerný hluk, neznečisťoval ovzdušie a nezakrýval svetlomety a svietidlá vozidla, odrazové sklá, tabuľku s evidenčným číslom a vyznačenie najvyššej povolenej rýchlosti. Náklad musí byť zabezpečený tak, aby pri zmene rýchlosti jazdy alebo zmene smeru jazdy vozidla sa nezošmykol, neprevrátil, nespadol alebo sa inak voľne nepohyboval. Predmety, ktoré možno ľahko prehliadnuť, nesmú prečnievať po strane vozidla. Sypký materiál musí byť vždy zakrytý tak, aby sa zabránilo jeho vysypávaniu na cestu počas jazdy.
3.pri preprave živých zvierat nesmie byť ohrozená bezpečnosť vodiča a prepravovaných osôb, bezpečnosť prepravovaných zvierat ani bezpečnosť cestnej premávky,
4.nakladanie a skladanie nákladu na ceste je dovolené len vtedy, ak to nemožno urobiť mimo cesty. Náklad sa musí zložiť a naložiť čo najrýchlejšie a tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky.

Spôsob označovania nákladu prečnievajúceho vozidlo
Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako o 40cm alebo ak náklad na vozidle alebo jazdnej súprave prečnieva do strany, prečnievajúci koniec nákladu musí byť označený reflexným označením. Za prečnievajúci náklad sa považuje aj bicykel alebo iný predmet prepravovaný na nosiči namontovanom vzadu na vozidle.
Šoférova zodpovednosť
Za pevné uchytenie nákladu na prívese zodpovedá vodič a je tiež zodpovedný za škody, ktoré spôsobí nesprávne uchytenie resp. rozsypanie nákladu na cestu.
Po prejdení krátkej dráhy s naloženým nákladom je dobré prekontrolovať uchytenie nákladu, či nedošlo k uvoľneniu, posunutiu nákladu počas jazdy.

Správne rozloženie:
•ťažký náklad je potrebné rozložiť tak, aby bola hmotnosť rozložená rovnomerne alebo sústredená nad kolesami prívesu,

Nespávne rozloženie:
Náklad sústredený v zadnej časti prívesu
Dôsledky:
•kmity súpravy
•odľahčuje zadnú nápravu auta,
•nestabilita prívesu pri brzdení,
•väčšia pravdepodobnosť uvoľnenia a posunu nákladu,
•namáhané oje.

Náklad sústredený v prednej časti prívesu
Dôsledky:
•odľahčenie prednej nápravy auta,
•sťažené riadenia auta, vozík má tendenciu tlačiť súpravu predkom von zo zákruty,
•enormná záťaž závesného zariadenia,
•namáhané oje.
 

Nenašli ste v našej ponuke to čo hľadáte?  Niečo Vám chýba? Dajte nám o tom vedieť emailom na pozicovna@pozicajsivozik.sk alebo telefonicky na 0948 404 404


Copyright © All Rights Reserved 2017-2021 pozicajsivozik.sk. Otvárame pre vás tiež požičovňu a predajňu elektrických kolobežiek a skútrov ECO-CHOPPER
Pre tých, ktorý hľadajú inšpiráciu ako si užívať moderný život s ohľadom na prírodu odporúčame blog ekovolba